Tuesday, November 2, 2010

O smrti a živote


Chceli by ste poznať odveké tajomstvo smrti.
Ale ako ho nájdete, keď ho nehľadáte v srdci Života?
Sova má oči stvorené pre noc a cez deň je slepá, nie je jej určené odhaliť záhadu svetla.
Ak vskutku chcete vidieť ducha smrti, dokorán otvorte svoje srdce telu Života.
Lebo život a smrť sú jedno, tak ako rieka a oceán sú jedno.

V hĺbke vašich nádejí a túžob leží vaše tiché poznanie druhého sveta:
A ako semeno, čo čaká pod snehom na príchod jari, aj vaše srdce sníva o jari.
Dôverujte snom, lebo v nich je skrytá brána do večnosti.
Váš strach zo smrti je len chvenie sa pastiera stojaceho pred kráľom, ktorý mu na znak uznania kladie na rameno svoju ruku.
Či pastier, hoci sa chveje, nie je šťastný, že nesie kráľovské označenie?
A napriek tomu sa ešte väčšmi rozochveje.

Len keď sa napijete z rieky ticha,
Začnete naozaj spievať.
A keď dosiahnete vrchol hory,
Až potom začnete stúpať.
A až keď si zem zažiada vaše údy,
Až potom začnete naozaj tancovať.

Chalíl Džibrán - Prorok


You would know the secret of death.
But how shall you find it unless you seek it in the heart of life?
The owl whose night-bound eyes are blind unto the day cannot unveil the mystery of light.
For life and death are one, even as the river and the sea are one.

In the depth of your hopes and desires lies your silent knowledge of the beyond;
And like seeds dreaming beneath the snow your heart dreams of spring.
Trust the dreams, for in them is hidden the gate to eternity.
Your fear of death is but the trembling of the shepherd when he stands before the king whose hand is to be laid upon him in honour.
Is the shepherd not joyful beneath his trembling, that he shall wear the mark of the king?
Yet is he not more mindful of his trembling?

Only when you drink from the river of silence shall you indeed sing.
And when you have reached the mountain top, then you shall begin to climb.
And when the earth shall claim your limbs, then shall you truly dance.

Kahlil Gibran - The Prophet